Gizlilik Politikası


Verimere Yazılım ve Makine Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1-Taraflar;
İşbu Üyelik Sözleşmesi (aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır); Bir taraftan İstasyon Mah. Eskihisar Cad. 73/9 Gebze / Kocaeli
adresinde mukim Verimere Yazılım ve Makine Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (aşağıda kısaca "6tek.org" olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan Adresi "Üyelik Formu" alanında beyan edilen [__________] (aşağıda kısaca "Üye" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir.

Madde 2- Tanımlar;
Aşağıdaki terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar; Üye: 6tek.org'un At yarışı analizlerini inceleme ve bilgilenme amacındadır. Kesinlikle site üzerinde bahis oyunu oynanması durumu söz konusu değildir. Sadece 6tek.org bilgisayar programın ürettiği bilgilerin, üyeleri ile bilgi paylaşımını kapsamaktadır.

Madde 3- Sözleşme'nin Amaç ve Konusu;
Bu Sözleşme, Üye'nin 6tek.org tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Madde 4- Üyelik ile İlgili Şartlar;
4.1 Üyelik başvurusu
4.1.1 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı ve/veya geçerli ikamet tezkeresine sahip yabancı uyruklu kişiler 6tek.org üyesi olabilir.
4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" şartıdır. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
4.1.3 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Üye kişi, 6tek.org'a vereceği bilgilerin hukuka uygun ve doğru olmasından sorumlu olup bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
4.2 Üyelik başlangıcı
4.2.1 6tek.org üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, üyeliği süresince kullanacağı Şifresi'ni e-posta yoluyla gönderir.
4.3 Üyeye ait kişisel bilgilerin korunması ve üye tarafından değiştirilmesi
4.3.1 Üye'nin, üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim ve soyad, doğum tarihi ve Üye'nin güvenliği açısından alınan özel bilgi sorusu alanı dışındaki, üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından internet sitesi aracılığı ile veya Müşteri Hizmetleri servisine başvurarak değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin yapılabilmesi için üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi esastır.
4.3.2 6tek.org tarafından üyeye sağlanan şifre bilgisi üye tarafından 6tek.org'un uygun gördüğü kriterleri sağladığı sürece yeni bir şifre ile değiştirilebilir.
4.3.3 6tek.org; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üye'ye vereceği Şifre'yi değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda üyeye tahsis edilecek yeni Şifre'nin de korunma sorumluluğu üyeye aittir.
4.3.4 Üyeler; şifre değişikliği, iptali, unutulması durumunda şifre yenileme işlemlerini 6tek.org Müşteri Hizmetleriservisine başvurarak, www.6tek.org web adresinde bulunan "parolamı unuttum" Müşteri Hizmetleri bölümüne ya da editor@6tek.org eposta adresine yazılı olarak ileterek yapabilirler.
4.3.5 6tek.org üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve şifre kullanımına dair her türlü sorumluluk Üye'ye ait olacak olup, şifrenin Üye dışındaki kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılması sebebiyle 6tek.org'un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat için üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır. 6tek.org, Şifre için gerekli bilgilere sahip üçüncü şahıslar tarafından sistemin kullanılmasından dolayı oluşacak hak ihlali üyeye aittir.
4.3.6 6tek.org Üye'nin sözleşme konusu kişisel bilgilerini yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.
4.4 Üyeliğin sonlanması
4.4.1 Üye istediği an 6tek.org üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. editor@6tek.org'a üyelik iptal talebinde bulunabilir.
4.4.2 6tek.org, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği gerekçe göstererek sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar - ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İptal edilen üyelik bilgileri 6tek.org'un belirleyeceği zaman diliminde 6tek.org veri tabanında saklanmaya devam eder.
4.4.3 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir durum yaratan ya da teşvik eden, hiçbir yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı hiçbir bilgiyi 6tek.org'a hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı yada malzemeyi postalayamaz yada iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren üyelerin üyeliği 6tek.org tarafından sonlandırılır.

Madde 5- Sorumluluk;
5.1 6tek.org üyeliği süresince www.6tek.org web sitesinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, hatalı, gecikmeli, kötü amaçlı veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan 6tek.org herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.2 Üye, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. 6tek.org, üye ile ilgili tüm işlemlerde buna göre davranır.
5.3 Bu Sözleşme kapsamında Üye'ye sunulan hizmetlerin kapsamı, 6tek.org tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir. 6tek.org bu sözleşmede yer alan maddelerde tümü ile de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.4 Üye, Üye Numarası, e-posta adresi veya Kullanıcı Adı ve Şifre'sinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini 6tek.org'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.
5.5 Üye, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak 6tek.org'a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz, hukuka uygun ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
5.6 Üye, 6tek.org tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7 Üye, 6tek.org tarafından sunulan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile kullanamaz.
5.8 Üye, 6tek.org tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin 6tek.org'un fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde 6tek.org'un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, 6tek.org'un hizmetinin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının 6tek.org'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.
5.9 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
5.10 Üye, 6tek.org kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, 6tek.org ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta 6tek.org'un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
5.11 6tek.org üyelerinin verdiği ve veri tabanında saklı tutulan bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve hizmetlerini genişletmek için kullanabilme hakkına sahip olacaktır. Ancak 6tek.org bu bilgileri üye bazında kullanmayacağını taahhüt eder.
5.12 6tek.org internet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanma, yayınlama ve/veya pazarlama hakkına sahip değildir. 6tek.org'un bilgisi olmadan üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde tüm yasal ve cezai sorumluluk Üye'ye ait olacaktır.
5.13 6tek.org, veri tabanına veya internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan 6tek.org sorumlu tutulamaz.
5.14 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde 6tek.org'un sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.15 Bu sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
5.16 Talebin yazılı olarak belirtilmesi şartı ile, bu Sözleşme ile tesis edilen üyelik her zaman sona erdirilebilir.
5.17 Üye, 6tek.org tarafından sunulan hizmetleri aynı gün içinde en fazla 2 farklı cihaz oturumunda kullanılabilecektir. Aynı gün içerisinde 2'den fazla farklı cihaz oturumdan hizmet alındığı tespit edilirse, bu durum üyeye bildirilmeksizin 6tek.org tarafından üyeliği iptal edilir.

Madde 6- Ortak Hükümler;
6.1 Taraflar Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
6.2 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 7- Sözleşme'nin Geçerliliği;

7.1 Üyelik, bu sözleşmede belirtilen tüm üyelik koşulları yerine getirildiği taktirde devam edecektir.
7.2 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun 6tek.org tarafından kabulü ile sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, sözleşmenin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.
7.3 Bu Sözleşme 7(yedi) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduklarını, anladıklarını ve içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.
Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
6tek.org Müşteri Hizmetleri : destek@6tek.org ile Müşteri Hizmetleri servisine ulaşabilirsiniz